Ako správne používať Kapacitnú tabuľku

Jul 5, 2013


Pre naše hydraulické zakružovačky DURMA plati: “Menovité hodnoty kapacity platia pre zakružovanie materiálu s medzou sklzu Re=240 MPa, tvárnenie niekoľkonásobným prechádzaním, predohyb na 1,5 x Ø horného valca alebo väčší a zakruženie na 3 x Ø horného valca alebo väčší. Pre zakružovanie kužeľov klesajú všetky parametre na 50% vyššie uvedených hodnôt kapacity stroja. Kapacita stroja pri zakružovaní v automatickom CNC režime  je limitovaná kapacitou zakruženia na jeden prechod valcami. Zakružovanie hrúbok menších než 1/3 kapacity zakružovačky môže byť nepriaznivo ovplyvnené bombírovaním valcov”.

Pre určenie konkrétnej kapacity zakružovačky (v závislosti na zakružovanom priemere, zakružovanej dĺžke a medzi klzu Re materiálu) pozrite „Kapacitnú tabuľku zakružovačky“.

Ako ale správne Kapacitnú tabuľku používať?

Ukážka je pre stroj HRB-4 3016, čo je štvorvalcová zakružovačka plechov so šírkou valcov 3100 mm, s priemerom horného valca 330 mm, s menovitou kapacitou zakruženia: 16mm (pre vnútorný priemer zakruženia rovnajúci sa 3x priemer horného valca = 3×330 = 990mm) a menovitou kapacitou predohybu: 13mm (pre vnútorný priemer pred ohybu rovnajúci sa 1,5x priemer horného valca = 1,5×330 = 495mm). Táto „menovitá kapacita“ stroja je zvýraznená v tabuľke červenými rámčekmi. Je platná pre materiály s „medzou klzu“ Re=240 N/mm2 (MPa) a pre zakružovanie na celú pracovnú šírku 3100 mm. No v závislosti od rôzneho typu zakružovaneho materiálu, rôznej šírky zakružovaného materiálu a rôzneho zakružovaného priemeru sa kapacita predohybu a zakruženia mení! Túto problematiku Vám priblížia nasledujúce dva príklady použitia tabuľky. Pokiaľ nie sú už v niektorých bunkách tabuľky hodnoty, nedoporučuje sa už ani so zväčšujúcim sa priemerom zakruženia prekračovať posledné uvedené hodnoty kapacity.

Príklad: 1

Zakružovanie materiálu S355 na vnútorný priemer ØD= 990 mm. Šírka materiálu je L= 3100 mm (100 % pracovnej šírky stroja):

1)V ľavo si nájdeme sekciu s daným materiálom (CLASS-3). Preddefinované priemery zakruženia sú v prvom stĺpci označené výrazom „Inside diameter ØD“ = vnútorný priemer. Nájdeme si riadok s požadovaným (alebo najbližším menším) priemerom zakruženia pre daný materiál – to je červený zvýraznený riadok v tabuľke.
2)Nájdeme si stĺpec s požadovanou zakružovanou šírkou materiálu. V tomto prípade to je druhý stĺpec označený ako „100 % width“ – to je oranžové a žlté zvýraznenie.
3)Maximálnu hodnotu kapacity predohybu určíme ako priesečník riadku a stĺpca. V tomto príklade červeno zvýraznený riadok s oranžovým stĺpcom = Maximálna hodnota predohybu: 11,2 mm.
4)Maximálnu hodnotu kapacity zakruženia určíme ako priesečník riadku a stĺpca. V tomto príklade červeno zvýraznený riadok so žltým stĺpcom = Maximálna hodnota zakruženia: 13,2 mm.

Príklad: 2

Zakružovanie materiálu S355 na vnútorný priemer ØD= 3300 mm. Šírka materiálu je L= 1240 mm (40 % pracovnej šírky stroja):

1)V ľavo si nájdeme sekciu s daným materiálom (CLASS-3). Preddefinované priemery zakruženia sú v prvom stĺpci označené výrazom „Inside diameter ØD“ = vnútorný priemer. Nájdeme si riadok s požadovaným (alebo najbližším menším) priemerom zakruženia pre daný materiál – to je modrý zvýraznený riadok v tabuľke.
2)Nájdeme si stĺpec s požadovanou zakružovanou šírkou materiálu. V tomto prípade to je ôsmy stĺpec označený ako „40 % width“ – to je fialové a ružové zvýraznenie.
3)Maximálnu hodnotu kapacity predohybu určíme ako priesečník riadku a stĺpca. V tomto príklade modro zvýraznený riadok s fialovým stĺpcom = Maximálna hodnota predohybu: 19,4 mm.
4)Maximálnu hodnotu kapacity zakruženia určíme ako priesečník riadku a stĺpca. V tomto príklade modro zvýraznený riadok s ružovým stĺpcom = Maximálna hodnota zakruženia: 23,9 mm.

V poslednej sekcii riadkov označenej ako „MANUAL ENTRY“ môžeme v našom programe zadať Vami požadovanú konkrétnu „medzu klzu“ materiálu v N/mm(MPa). Program prepočíta príslušné hodnoty kapacity a takto Vám vieme vytvoriť kapacitnú tabuľku  pre Váš konkrétny materiál.

Podávacie stoly pre zakružovačky HRB-4

Podávacie stoly pre zakružovačky HRB-4

Hydraulické zakružovačky plechov DURMA HRB-4 je možné pri objednaní stroja z voliteľného príslušenstva doplniť aj o manuálny alebo motorický podávací stôl. V ponuke sú 3 metrové moduly v šírkach podľa šírky valcov zakružovačky. Motorická verzia je vybavená...