Správna strižná vôľa zabezpečuje správny strih

Aug 15, 2023

mar 21, 2018


Strižná vôľa je rozdiel rozmerov strižnice a strižníka v zodpovedajúcom mieste prierezu. Ide o vzdialenosť strižníka od strižnice pri jeho zasunutí v ktoromkoľvek mieste. Ideálna strižná medzera je rovnaká po celom obvode strižníka (strižnice) a rovná sa polovici strižnej vôle. Optimálna strižná medzera je dôležitým meradlom kvality strižného nástroja a rozhodujúco vplýva na trvanlivosť strižnej hrany a na celkovú životnosť činných dielov nástroja. Jej veľkosť závisí najmä od hrúbky a mechanickej vlastnosti strihaného materiálu. Za optimálnu strižnú medzeru možno považovať takú, ktorá je rovnomerná po celej krivke strihu a dosiahne sa pri nej požadovaná akosť strižnej plochy pri vynaložení najmenšej sily a práce. Zmenšovaním strižnej medzery sa zväčšuje strižná sila aj práca, pričom prírastok sily nie je veľký, ale prírastok práce môže dosiahnuť hodnotu až 40 %. Nedostatočná strižná medzera spôsobuje efekt druhotného strihnutia, čo spôsobuje väčšie opotrebovanie strižníka, a tým aj zníženie jeho životnosti. Toto môže nastať aj v prípade, že na začiatku bola medzera zvolená správne, ale proces strihu je nedostatočne mazaný. V prípade nedostatočného mazania sa na strižník postupne v stotinových vrstvách nabaľuje strihaný materiál, čo časom spôsobuje jeho zväčšenie a tým pádom redukciu strižnej medzery. Naopak, veľká strižná medzera vytvára výstrižky, ktoré majú nevhodnú spodnú hranu a tým znehodnocujú celkovú strižnú plochu.

z – strižná vôľa

ms – strižná medzera

  1. strižník
  2. strižnica
  3. strihaný materiál (pás plechu)
  4. vystrihnutý materiál (výstrižok)

Veľkosť strižnej medzery medzi razníkom a raznicou pri vysekávacích strojoch nemá vplyv len na ich životnosť, ale aj na výslednú kvalitu dierovaného otvoru. V praxi sa veľkosť tejto medzery volí v závislosti od hrúbky dierovaného materiálu. Správne zvolená strižná medzera vytvára otvory, ktorých horná ⅓ je cylindrická a spodné ⅔ sú mierne kónické, tak ako to zobrazuje obrázok .

Nedostatočná strižná medzera spôsobuje efekt druhotného strihnutia, čo spôsobuje väčšie opotrebovanie razníka a tým aj zníženie jeho životnosti. Toto môže nastať aj v prípade, že na začiatku bola medzera zvolená správne, ale proces strihu je nedostatočne mazaný (proces strihu doporučujeme mazať olejom s čo najvyššou viskozitou). V prípade nedostatočného mazania sa na razník postupne v stotinových vrstvách nabaľuje strihaný materiál, čo časom spôsobuje jeho zväčšenie a tým pádom redukciu strižnej medzery. Naopak, veľká strižná medzera vytvára otvory, ktoré majú nevhodnú spodnú hranu a tým znehodnocujú povrch celého strihaného materiálu.

Tabuľka nižšie popisuje nami doporučované hodnoty veľkosti strižnej medzery (v mm) pre najčastejšie druhy materiálov, pre vysekávacie nástroje.

Je založená na skúsenostiach výrobcu dierovacích nástrojov MATRIX ale aj na skúsenostiach zákazníkov priamo z praxe, pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku a životnosti nástrojov.

Príklad: Čierny materiál hrúbky 2,5 mm bude vysekávaný na vysekávacom lise. Priemer razníka sa musí rovnať priemeru požadovaného strihaného kruhového otvoru (napr. 10 mm). Priemer raznice musí byť podľa hodnoty v tabuľke väčší o 2,5mm x 0,18 +10mm= 10,45 mm (strižná medzera je 0,45 mm).

Automatická brúska nástrojov MGM 150A

Automatická brúska nástrojov MGM 150A

Ide o plne automatické profesionálne ostriace zariadenie, ktoré nevyžaduje komplikovanie zaškolený personál. MGM-150A je tak intuitívne a jednoduché zariadenie, že po vložení nástroja do vretena a niekoľkých kliknutiach na LCD displeji môže pracovať úplne...